Whiskey Manhattan
vote

  • 1.5 oz Whiskey
  • 1.5 oz Sweet Vermouth